સ્થળ

Hotel Siddhartha

વેજ પ્લેટ ₹ 180 માંથી

1 હોલ 150 લોકો

+91 98802 3 2055

Guest House Road Nazarbad, Mysuru, Karnataka 570010, India
+91 98802 32055
+91 821 252 2888
reservation@hotelsiddharta.com
બેન્ક્વેટ હોલ