રેસ્ટોરન્ટ

The Roost

વેજ પ્લેટ ₹ 225 માંથી

નોન વેજ પ્લેટ ₹ 475 માંથી

1 ઇન્ડોર જગ્યા 120 લોકો

+91 821 320 6784

Hunsur Rd, Vijayanagar 4th Stage, Hinkal, Ilavala Hobli, Karnataka 570017, India, Mysore
+91 821 320 6784
+91 821 251 9364
+91 821 241 0078
+91 821 241 0077
https://www.facebook.com/pages/The-Roost/144566625623562/
http://www.roosthotel.com/
info@roosthotel.com
roosthotel@yahoo.com
બેન્ક્વેટ હોલ