બેન્ક્વેટ હોલ

Gln Convention Hall

વેજ પ્લેટ ₹ 500 માંથી

નોન વેજ પ્લેટ ₹ 500 માંથી

1 ઇન્ડોર જગ્યા 850 લોકો

1 આઉટડોર જગ્યા 200 લોકો

+91 90359 5 1500

19/1 Ring Road, Bogadi, Mysuru, Karnataka 570026, India, Mysore
+91 90359 51500
+91 98451 29666
https://www.facebook.com/GLNConventionHall/
http://glnconventionhall.com/
glnconventionalhall@gmail.com
બેન્ક્વેટ હોલ