બેન્ક્વેટ હોલ

Hotel Le Ruchi The Prince

વેજ પ્લેટ ₹ 425 માંથી

નોન વેજ પ્લેટ ₹ 600 માંથી

3 ઇન્ડોર જગ્યાઓ 100, 100, 100 લોકો

1 આઉટડોર જગ્યા 1000 લોકો

+91 821 424 1677

986/624, Mysore-Hunsur Main Road, Hinkal, Near Aishwarya Petrol Bunk, Mysuru, Karnataka 570017, India, Mysore
+91 821 424 1677
+91 821 241 3073
+91 821 241 3072
https://www.facebook.com/Ruchi-the-Prince-303729769749808/
http://www.ruchitheprince.com/
enquiry@ruchitheprince.com
બેન્ક્વેટ હોલ