રેસ્ટોરન્ટ

Rajendra Kalamandira

વેજ પ્લેટ ₹ 300 માંથી

1 ઇન્ડોર જગ્યા 250 લોકો

770/5, F-25, Adjacent to J.S.S. Hospital, JSS Hobli Road, Ramanuja Road, Ramachandra Agrahara, Ramachandra Agrahara, Mysuru, Karnataka 570004, India, Mysore
+91 821 243 4555
+91 821 242 1560
https://www.facebook.com/pages/Rajendra-Kalamandir/451081128250406/
http://www.rpsshotels.com/
rajendrakalamandhira@rpsshotels.com
બેન્ક્વેટ હોલ