બેન્ક્વેટ હોલ

Shubodini Convention Center

1 ઇન્ડોર જગ્યા 900 લોકો

1 આઉટડોર જગ્યા 600 લોકો

+91 88616 6 9999

442, Ring Road, J.K. Radial, Hebbal Industrial Area, Hebbal 1st Stage, Mysuru, Karnataka 570016, India, Mysore
+91 88616 69999
+91 99000 80000
https://www.facebook.com/shubodiniconvention/
http://shubodini.com/
info@shubodini.com
બેન્ક્વેટ હોલ