રેસ્ટોરન્ટ

Royal Orchid Brindavan Garden

વેજ પ્લેટ ₹ 1,900 માંથી

નોન વેજ પ્લેટ ₹ 1,900 માંથી

1 ઇન્ડોર જગ્યા 550 લોકો

1 આઉટડોર જગ્યા 200 લોકો

+91 99458 1 5566

Brindavan Garden, Krishna Raja Sagar,, Mandya District,, Mysore, Karnataka 571607, India, Mysore
+91 99458 15566
rooms@royalorchidhotels.com
http://www.royalorchidhotels.com/royal-orchid-brindavan-garden-palace-spa-mysore/overview/
બેન્ક્વેટ હોલ