બેન્ક્વેટ હોલ

Radisson Blu Plaza Mysore

વેજ પ્લેટ ₹ 850 માંથી

નોન વેજ પ્લેટ ₹ 950 માંથી

1 ઇન્ડોર જગ્યા 400 લોકો

+91 821 710 1234

1, MG Road, Mysuru, Karnataka 570010, India, Mysore
+91 821 710 1234
https://www.facebook.com/radissonbluplazahotelmysore/
https://www.radissonblu.com/en/hotel-mysore/
writetome@rdmysore.com
બેન્ક્વેટ હોલ