બેન્ક્વેટ હોલ

Grand Mercure Mysuru

વેજ પ્લેટ ₹ 650 માંથી

નોન વેજ પ્લેટ ₹ 850 માંથી

2 ઇન્ડોર જગ્યાઓ 30, 200 લોકો

+91 821 402 1212

2203/60 Nelson Mandela Circle, New Sayyaji Rao Rd, Mysuru, Karnataka, 570021, India, Mysore
+91 821 402 1212
https://www.facebook.com/Grand-Mercure-Mysuru-1696474390631456/
http://www.mercure.com/gb/hotel-9306-grand-mercure-mysuru-/index.shtml
h9306-re@accor.com
બેન્ક્વેટ હોલ