બેન્ક્વેટ હોલ

Country Inn & Suites By Carlson Mysore

વેજ પ્લેટ ₹ 1,500 માંથી

નોન વેજ પ્લેટ ₹ 1,500 માંથી

2 ઇન્ડોર જગ્યાઓ 100, 200 લોકો

+91 821 664 2000

Plot No. 345/A, Hebbal Industrial Area, Near Infosys Campus, Mysuru, Karnataka 570016, India, Mysore
+91 821 664 2000
https://www.facebook.com/cis.mysore.in/
https://www.countryinns.com/mysore-hotel-ka-570016/indcxms/
enquiries@cismysore.in
બેન્ક્વેટ હોલ