બેન્ક્વેટ હોલ

Silent Shores Resort & Spa

વેજ પ્લેટ ₹ 650 માંથી

નોન વેજ પ્લેટ ₹ 775 માંથી

1 ઇન્ડોર જગ્યા 300 લોકો

2 આઉટડોર જગ્યાઓ 150, 2500 લોકો

+91 96866 6 6696

85-87, BEML Road, Off Hunsur Road, Hootagalli, Mysuru, Karnataka 570018, India, Mysore
+91 96866 66696
+91 821 240 2930
https://www.facebook.com/silentshoresmysore/
https://www.silentshoresresort.com/
fbmanager@silentshoresresort.com
બેન્ક્વેટ હોલ