બેન્ક્વેટ હોલ

Windflower Resort & Spa Mysore

વેજ પ્લેટ ₹ 450 માંથી

નોન વેજ પ્લેટ ₹ 550 માંથી

1 ઇન્ડોર જગ્યા 250 લોકો

1 આઉટડોર જગ્યા 1000 લોકો

+91 821 252 2500

Survey No. 201/P1, Kedakal Village, Suntikoppa Hobli, Somwarpet Taluk, Kodagu District, Mercara, Karnataka 571237, India, Mysore
+91 821 252 2500
https://www.facebook.com/windflowermysore/
https://www.thewindflower.com/mysore/
marketing@thewindflower.com
બેન્ક્વેટ હોલ