બેન્ક્વેટ હોલ

Grand Maurya Hotel & Resort

વેજ પ્લેટ ₹ 350 માંથી

નોન વેજ પ્લેટ ₹ 400 માંથી

3 ઇન્ડોર જગ્યાઓ 150, 170, 350 લોકો

1 આઉટડોર જગ્યા 1600 લોકો

+91 96117 1 7070

Hinkal Village, Hunsur Rd, Vijayanagar 4th Stage, Hinkal, Mysuru, Karnataka 570017, India, Mysore
+91 96117 17070
https://www.facebook.com/GrandMauryaResort/
http://www.grandmauryaresorts.com/
grandmaurya@ymail.com
બેન્ક્વેટ હોલ