રીક્રિએશન કેન્દ્ર

Chitravana Resorts

વેજ પ્લેટ ₹ 450 માંથી

નોન વેજ પ્લેટ ₹ 600 માંથી

1 આઉટડોર જગ્યા 200 લોકો

+91 821 259 7794

39, Manandawady Road, H.D.Kote Road, Kalawadi Gate, Mysuru, Karnataka 570008, India, Mysore
+91 821 259 7794
https://www.facebook.com/chitravanaresortsmysore/
http://chitravanaresorts.co.in/
chitravanaresorts@yahoo.com
બેન્ક્વેટ હોલ