બેન્ક્વેટ હોલ

Rahul Convention Hall

વેજ પ્લેટ ₹ 450 માંથી

1 ઇન્ડોર જગ્યા 1500 લોકો

+91 821 297 3333

34, Vidayaranya Puram, Mysuru, Karnataka 570008, India, Mysore
+91 821 297 3333
https://www.facebook.com/Rahul-convention-hall-RCH-252644885095685/
http://rahulconventionhall.com/
info@rahulconventionhall.com
બેન્ક્વેટ હોલ