બેન્ક્વેટ હોલ

Madhava Shenoy Kalyana Mantap

2 ઇન્ડોર જગ્યાઓ 500, 700 લોકો

+91 81233 8 9500

GS Ramakrishnaiah Main Rd, Industrial Suburb, Vidayaranya Puram, Mysuru, Karnataka 570008, India, Mysore
+91 81233 89500
બેન્ક્વેટ હોલ