રેસ્ટોરન્ટ

Hotel Kalyani

વેજ પ્લેટ ₹ 300 માંથી

નોન વેજ પ્લેટ ₹ 375 માંથી

3 ઇન્ડોર જગ્યાઓ 120, 300, 500 લોકો

1 આઉટડોર જગ્યા 1000 લોકો

+91 821 230 1448

# 120/1, Ring Road, Hebbal Industrial Area, Near Bharath Cancer Hospital, Mysore, Karnataka 570017, India, Mysore
+91 821 230 1448
booking@hotelkalyani.com
http://www.hotelkalyani.com/
બેન્ક્વેટ હોલ