બેન્ક્વેટ હોલ

Galaxy Convention Centre

વેજ પ્લેટ ₹ 300 માંથી

2 ઇન્ડોર જગ્યાઓ 1000, 1500 લોકો

1 આઉટડોર જગ્યા 1500 લોકો

+91 98457 2 5888

Galaxy Convention Center Hall, Bannur Road, Allanahalli Layout Alanahalli Village, Mysuru, Karnataka 570028, India, Mysore
+91 98457 25888
https://www.facebook.com/galaxyconventioncenter/
http://www.galaxymysore.com/
contact@galaxymysore.com
બેન્ક્વેટ હોલ