બેન્ક્વેટ હોલ

SMT Saraswathi Convention Hall

2 ઇન્ડોર જગ્યાઓ 450, 1000 લોકો

+91 821 241 4622

C-6, 3rd Phase, 4th Group, KHB Colony, Hunsur Rd, Housing Board Colony, Mysuru, Karnataka, India, Mysore
+91 821 241 4622
https://www.facebook.com/saraswathiconventionhall/
http://www.saraswathiconventionhall.com/
saraswathiconventionalhall@gmail.com
બેન્ક્વેટ હોલ