બેન્ક્વેટ હોલ

Spree Roopa Elite

વેજ પ્લેટ ₹ 450 માંથી

નોન વેજ પ્લેટ ₹ 550 માંથી

1 ઇન્ડોર જગ્યા 100 લોકો

+91 79966 6 0009

6th Main Rd, Vani Vilas Mohalla, Mysuru, Karnataka 570002, India, Mysore
+91 79966 60009
info@spreehotels.com
http://spreehotels.com/mysore/spree-roopa-elite/?check_in_date=May%2015%202017&check_out_date=May%2016%202017&no_of_rooms=1&no_of_guests=1
બેન્ક્વેટ હોલ