રેસ્ટોરન્ટ

United-21 Hotel

વેજ પ્લેટ ₹ 300 માંથી

નોન વેજ પ્લેટ ₹ 350 માંથી

2 ઇન્ડોર જગ્યાઓ 65, 100 લોકો

1 આઉટડોર જગ્યા 200 લોકો

+91 821 252 2831

43/A, B.N. Road, Hardinge Circle, Banglore Nilgiri road, Opposite Woodland Theatre, Doora, Mysuru, Karnataka 570001, India, Mysore
+91 821 252 2831
+91 74066 23371
+91 95388 75084
https://www.facebook.com/United21HotelMysore/
http://www.united21hotelmysore.com/
fnb@united21hotelmysore.com
બેન્ક્વેટ હોલ