બેન્ક્વેટ હોલ

Treebo Spectrum Suites

વેજ પ્લેટ ₹ 350 માંથી

નોન વેજ પ્લેટ ₹ 450 માંથી

1 ઇન્ડોર જગ્યા 100 લોકો

#116,117,118 6th Main, 3rd Cross, Jayalakshmipuram, Hunsur Road, Behind B.M.Hospital and Next to Easy Day Shopping Mall, 3rd Block, Jayalakshmipuram, Mysuru, Karnataka 570012, India, Mysore
+91 821 424 1555
https://www.treebo.com/hotels-in-mysore/treebo-spectrum-suites-jayalakshmipuram-94/?utm_source=partnerships&utm_campaign=spectrumsuites&utm_medium=gplus
બેન્ક્વેટ હોલ