બેન્ક્વેટ હોલ

Ambatty Greens Resort Coorg

વેજ પ્લેટ ₹ 750 માંથી

નોન વેજ પ્લેટ ₹ 750 માંથી

1 ઇન્ડોર જગ્યા 200 લોકો

1 આઉટડોર જગ્યા 250 લોકો

+91 90087 8 5744

Bitangalla, Near Coorg Golf links, Virajpet, Coorg, Karnataka 571213, India, Mysore
+91 90087 85744
+91 11 6661 7838
https://www.facebook.com/AmbattyGreensResort/
http://www.amritara.co.in/ambatty-greens-resorts-coorg/about/
બેન્ક્વેટ હોલ