બેન્ક્વેટ હોલ

Country Club Wildlife Resort

વેજ પ્લેટ ₹ 400 માંથી

નોન વેજ પ્લેટ ₹ 500 માંથી

1 ઇન્ડોર જગ્યા 80 લોકો

2 આઉટડોર જગ્યાઓ 200, 500 લોકો

+91 82292 3 6094

Country Club Wildlife Resort 3 Kms off Bandipur Check Post Near Mangala Village, Bandipur, Karnataka State, Mysore
+91 82292 36094
https://www.facebook.com/CountryClubWildlifeResortBandipur/
http://www.countryclubbandipur.com/country-club-wildlife-resort/
http://www.countryclubbandipur.com/
બેન્ક્વેટ હોલ