બેન્ક્વેટ હોલ

Coorg International

વેજ પ્લેટ ₹ 500 માંથી

નોન વેજ પ્લેટ ₹ 700 માંથી

1 ઇન્ડોર જગ્યા 200 લોકો

1 આઉટડોર જગ્યા 50 લોકો

+91 98800 6 0582

Convent Road, Madikeri, Karnataka 571201, India, Mysore
+91 98800 60582
reservation@coorginternational.com
http://www.indoasia-hotels.com/coorg-international/
બેન્ક્વેટ હોલ