બેન્ક્વેટ હોલ

P.K.V. Acharya Sabha Bhavana

2 ઇન્ડોર જગ્યાઓ 600, 1000 લોકો

+91 821 254 2099

Ring Rd, Dattagalli, Kanakadasa Nagar, Rajarajeshwari Nagar, Mysuru, Karnataka 570022, India, Mysore
+91 821 254 2099
બેન્ક્વેટ હોલ