બેન્ક્વેટ હોલ

0

986/624, Mysore-Hunsur Main Road, Hinkal, Near Aishwarya Petrol Bunk, Mysuru, Karnataka 570017, India, Mysore

3 ઇન્ડોર જગ્યાઓ અને 1 આઉટડોર જગ્યા\n100, 100, 100, 1000 લોકો

વ્યક્તિ દીઠ કિમંત, વેજ₹ 425/વ્યક્તિમાંથી

વ્યક્તિ દીઠ કિમંત, નોન-વેજ₹ 600/વ્યક્તિમાંથી

ભોજનનો પ્રકાર: Multi-cuisine

ખાસ લક્ષણો: Wi-Fi / ઈન્ટરનેટ, સ્ટેજ, પ્રોજેક્ટર, TV સ્ક્રીન્સ, બાથરૂમ

NO. 66,66A, Vivekananda Road, Yadavagiri, Yadavagiri, Mysuru, Karnataka 570020, India, Mysore

બેઠક ક્ષમતા200 લોકો

વ્યક્તિ દીઠ કિમંત, વેજ₹ 200/વ્યક્તિમાંથી

વ્યક્તિ દીઠ કિમંત, નોન-વેજ₹ 300/વ્યક્તિમાંથી

ભોજનનો પ્રકાર: Chinese cuisine, Continental cuisine

ખાસ લક્ષણો: Wi-Fi / ઈન્ટરનેટ, સ્ટેજ, પ્રોજેક્ટર, TV સ્ક્રીન્સ, બાથરૂમ

85-87, BEML Road, Off Hunsur Road, Hootagalli, Mysuru, Karnataka 570018, India, Mysore

1 ઇન્ડોર જગ્યા અને 2 આઉટડોર જગ્યાઓ\n150, 300, 2500 લોકો

વ્યક્તિ દીઠ કિમંત, વેજ₹ 650/વ્યક્તિમાંથી

વ્યક્તિ દીઠ કિમંત, નોન-વેજ₹ 775/વ્યક્તિમાંથી

ભોજનનો પ્રકાર: Multi-cuisine

ખાસ લક્ષણો: Wi-Fi / ઈન્ટરનેટ, સ્ટેજ, પ્રોજેક્ટર, TV સ્ક્રીન્સ, બાથરૂમ

19/1 Ring Road, Bogadi, Mysuru, Karnataka 570026, India, Mysore

1 ઇન્ડોર જગ્યા અને 1 આઉટડોર જગ્યા\n200, 850 લોકો

વ્યક્તિ દીઠ કિમંત, વેજ₹ 500/વ્યક્તિમાંથી

વ્યક્તિ દીઠ કિમંત, નોન-વેજ₹ 500/વ્યક્તિમાંથી

ભોજનનો પ્રકાર: Multi-cuisine

ખાસ લક્ષણો: Wi-Fi / ઈન્ટરનેટ, સ્ટેજ, પ્રોજેક્ટર, બાથરૂમ

770/5, F-25, Adjacent to J.S.S. Hospital, JSS Hobli Road, Ramanuja Road, Ramachandra Agrahara, Ramachandra Agrahara, Mysuru, Karnataka 570004, India, Mysore

બેઠક ક્ષમતા250 લોકો

વ્યક્તિ દીઠ કિમંત, વેજ₹ 300/વ્યક્તિમાંથી

ખાસ લક્ષણો: Wi-Fi / ઈન્ટરનેટ, TV સ્ક્રીન્સ, બાથરૂમ, હિટીંગ

Brindavan Garden, Krishna Raja Sagar,, Mandya District,, Mysore, Karnataka 571607, India, Mysore

1 ઇન્ડોર જગ્યા અને 1 આઉટડોર જગ્યા\n200, 550 લોકો

વ્યક્તિ દીઠ કિમંત, વેજ₹ 1,900/વ્યક્તિમાંથી

વ્યક્તિ દીઠ કિમંત, નોન-વેજ₹ 1,900/વ્યક્તિમાંથી

ખાસ લક્ષણો: Wi-Fi / ઈન્ટરનેટ, TV સ્ક્રીન્સ, બાથરૂમ, હિટીંગ

No.110/1A1, Bangalore- Mysore Road, Near Columbia Asia Hospital, Mysuru, Karnataka 570003, India, Mysore

2 ઇન્ડોર જગ્યાઓ અને 1 આઉટડોર જગ્યા\n120, 150, 200 લોકો

વ્યક્તિ દીઠ કિમંત, વેજ₹ 450/વ્યક્તિમાંથી

વ્યક્તિ દીઠ કિમંત, નોન-વેજ₹ 600/વ્યક્તિમાંથી

ભોજનનો પ્રકાર: Chinese

ખાસ લક્ષણો: Wi-Fi / ઈન્ટરનેટ, સ્ટેજ, પ્રોજેક્ટર, TV સ્ક્રીન્સ, બાથરૂમ

Plot No. 345/A, Hebbal Industrial Area, Near Infosys Campus, Mysuru, Karnataka 570016, India, Mysore

2 ઇન્ડોર જગ્યાઓ100, 200 લોકો

વ્યક્તિ દીઠ કિમંત, વેજ₹ 1,500/વ્યક્તિમાંથી

વ્યક્તિ દીઠ કિમંત, નોન-વેજ₹ 1,500/વ્યક્તિમાંથી

ભોજનનો પ્રકાર: Multi-cuisine, Continental

ખાસ લક્ષણો: સ્ટેજ, પ્રોજેક્ટર, TV સ્ક્રીન્સ, બાથરૂમ

Nazarbad Main Road, Mysuru, Karnataka 570010, India, Mysore

2 ઇન્ડોર જગ્યાઓ40, 60 લોકો

વ્યક્તિ દીઠ કિમંત, વેજ₹ 922/વ્યક્તિમાંથી

વ્યક્તિ દીઠ કિમંત, નોન-વેજ₹ 922/વ્યક્તિમાંથી

ખાસ લક્ષણો: Wi-Fi / ઈન્ટરનેટ, TV સ્ક્રીન્સ, બાથરૂમ

43/A, B.N. Road, Hardinge Circle, Banglore Nilgiri road, Opposite Woodland Theatre, Doora, Mysuru, Karnataka 570001, India, Mysore

2 ઇન્ડોર જગ્યાઓ અને 1 આઉટડોર જગ્યા\n65, 100, 200 લોકો

વ્યક્તિ દીઠ કિમંત, વેજ₹ 300/વ્યક્તિમાંથી

વ્યક્તિ દીઠ કિમંત, નોન-વેજ₹ 350/વ્યક્તિમાંથી

ભોજનનો પ્રકાર: Indian, Chinese, Continental, Tandoori

ખાસ લક્ષણો: સ્ટેજ, બાથરૂમ

39, Manandawady Road, H.D.Kote Road, Kalawadi Gate, Mysuru, Karnataka 570008, India, Mysore

બેઠક ક્ષમતા200 લોકો

વ્યક્તિ દીઠ કિમંત, વેજ₹ 450/વ્યક્તિમાંથી

વ્યક્તિ દીઠ કિમંત, નોન-વેજ₹ 600/વ્યક્તિમાંથી

ભોજનનો પ્રકાર: Coninental

ખાસ લક્ષણો: સ્ટેજ, બાથરૂમ

Bitangalla, Near Coorg Golf links, Virajpet, Coorg, Karnataka 571213, India, Mysore

1 ઇન્ડોર જગ્યા અને 1 આઉટડોર જગ્યા\n200, 250 લોકો

વ્યક્તિ દીઠ કિમંત, વેજ₹ 750/વ્યક્તિમાંથી

વ્યક્તિ દીઠ કિમંત, નોન-વેજ₹ 750/વ્યક્તિમાંથી

ભોજનનો પ્રકાર: Multi-cuisine

ખાસ લક્ષણો: Wi-Fi / ઈન્ટરનેટ, સ્ટેજ, પ્રોજેક્ટર, TV સ્ક્રીન્સ, બાથરૂમ

Devaraja Mohalla, Gokulam 2nd Stage, Gokulam, Mysuru, Karnataka 570005, India, Mysore

2 ઇન્ડોર જગ્યાઓ અને 1 આઉટડોર જગ્યા\n200, 200, 1000 લોકો

વ્યક્તિ દીઠ કિમંત, વેજ₹ 750/વ્યક્તિમાંથી

વ્યક્તિ દીઠ કિમંત, નોન-વેજ₹ 950/વ્યક્તિમાંથી

ભોજનનો પ્રકાર: Multi-cuisine

ખાસ લક્ષણો: Wi-Fi / ઈન્ટરનેટ, સ્ટેજ, પ્રોજેક્ટર, TV સ્ક્રીન્સ, બાથરૂમ

1, MG Road, Mysuru, Karnataka 570010, India, Mysore

બેઠક ક્ષમતા400 લોકો

વ્યક્તિ દીઠ કિમંત, વેજ₹ 850/વ્યક્તિમાંથી

વ્યક્તિ દીઠ કિમંત, નોન-વેજ₹ 950/વ્યક્તિમાંથી

ભોજનનો પ્રકાર: Multi-cuisine

ખાસ લક્ષણો: પ્રોજેક્ટર, TV સ્ક્રીન્સ, બાથરૂમ, હિટીંગ

451/5, JLB Road, Devaraja Mohalla, Chamarajapuram Mohalla, Lakshmipuram, Mysuru, Karnataka 575005, India, Mysore

2 ઇન્ડોર જગ્યાઓ અને 1 આઉટડોર જગ્યા\n25, 50, 200 લોકો

વ્યક્તિ દીઠ કિમંત, વેજ₹ 800/વ્યક્તિમાંથી

વ્યક્તિ દીઠ કિમંત, નોન-વેજ₹ 800/વ્યક્તિમાંથી

ભોજનનો પ્રકાર: Multi-cuisine

ખાસ લક્ષણો: Wi-Fi / ઈન્ટરનેટ, સ્ટેજ, પ્રોજેક્ટર, TV સ્ક્રીન્સ, બાથરૂમ

34, Vidayaranya Puram, Mysuru, Karnataka 570008, India, Mysore

બેઠક ક્ષમતા1500 લોકો

વ્યક્તિ દીઠ કિમંત, વેજ₹ 450/વ્યક્તિમાંથી

ખાસ લક્ષણો: Wi-Fi / ઈન્ટરનેટ, સ્ટેજ, પ્રોજેક્ટર, બાથરૂમ

Hinkal Village, Hunsur Rd, Vijayanagar 4th Stage, Hinkal, Mysuru, Karnataka 570017, India, Mysore

3 ઇન્ડોર જગ્યાઓ અને 1 આઉટડોર જગ્યા\n150, 170, 350, 1600 લોકો

વ્યક્તિ દીઠ કિમંત, વેજ₹ 350/વ્યક્તિમાંથી

વ્યક્તિ દીઠ કિમંત, નોન-વેજ₹ 400/વ્યક્તિમાંથી

ભોજનનો પ્રકાર: Chinese cuisine, South Indian cuisine, North Indian cuisine, Tandoor cuisine

ખાસ લક્ષણો: Wi-Fi / ઈન્ટરનેટ, સ્ટેજ, પ્રોજેક્ટર, TV સ્ક્રીન્સ, બાથરૂમ

# 120/1, Ring Road, Hebbal Industrial Area, Near Bharath Cancer Hospital, Mysore, Karnataka 570017, India, Mysore

3 ઇન્ડોર જગ્યાઓ અને 1 આઉટડોર જગ્યા\n120, 300, 500, 1000 લોકો

વ્યક્તિ દીઠ કિમંત, વેજ₹ 300/વ્યક્તિમાંથી

વ્યક્તિ દીઠ કિમંત, નોન-વેજ₹ 375/વ્યક્તિમાંથી

ભોજનનો પ્રકાર: Multi-cuisine

ખાસ લક્ષણો: Wi-Fi / ઈન્ટરનેટ, સ્ટેજ, પ્રોજેક્ટર, TV સ્ક્રીન્સ, બાથરૂમ

45/A, K.R.S Road, Metagalli, Mysuru, Karnataka 570016, India, Mysore

1 ઇન્ડોર જગ્યા અને 1 આઉટડોર જગ્યા\n300, 500 લોકો

વ્યક્તિ દીઠ કિમંત, વેજ₹ 500/વ્યક્તિમાંથી

વ્યક્તિ દીઠ કિમંત, નોન-વેજ₹ 600/વ્યક્તિમાંથી

ભોજનનો પ્રકાર: Multi-cuisine

ખાસ લક્ષણો: સ્ટેજ, પ્રોજેક્ટર, TV સ્ક્રીન્સ, બાથરૂમ

Survey No. 201/P1, Kedakal Village, Suntikoppa Hobli, Somwarpet Taluk, Kodagu District, Mercara, Karnataka 571237, India, Mysore

1 ઇન્ડોર જગ્યા અને 1 આઉટડોર જગ્યા\n250, 1000 લોકો

વ્યક્તિ દીઠ કિમંત, વેજ₹ 450/વ્યક્તિમાંથી

વ્યક્તિ દીઠ કિમંત, નોન-વેજ₹ 550/વ્યક્તિમાંથી

ભોજનનો પ્રકાર: Multi-cuisine

ખાસ લક્ષણો: સ્ટેજ, પ્રોજેક્ટર, TV સ્ક્રીન્સ, બાથરૂમ

વધુ 20 બતાવો