બેન્ક્વેટ હોલ

0

986/624, Mysore-Hunsur Main Road, Hinkal, Near Aishwarya Petrol Bunk, Mysuru, Karnataka 570017, India, Mysore

Hotel Le Ruchi The Prince is a perfect venue in Mysore for wedding functions in classical books style. Every guest will be delighted to see the beauty of this picturesque place!

ભોજનનો પ્રકાર: Multi-cuisine

ખાસ લક્ષણો: એર કન્ડીશનર, Wi-Fi / ઈન્ટરનેટ, સ્ટેજ, પ્રોજેક્ટર, TV સ્ક્રીન્સ, બાથરૂમ

19/1 Ring Road, Bogadi, Mysuru, Karnataka 570026, India, Mysore

GLN Convention Hall - wedding celebration in Mysore that will last forever in minds and hearts. Experience of grace, elegance and pure poetry of diligent service.

ભોજનનો પ્રકાર: Multi-cuisine

ખાસ લક્ષણો: એર કન્ડીશનર, Wi-Fi / ઈન્ટરનેટ, સ્ટેજ, પ્રોજેક્ટર, બાથરૂમ

NO. 66,66A, Vivekananda Road, Yadavagiri, Yadavagiri, Mysuru, Karnataka 570020, India, Mysore

ભોજનનો પ્રકાર: Chinese cuisine, Continental cuisine

ખાસ લક્ષણો: એર કન્ડીશનર, Wi-Fi / ઈન્ટરનેટ, સ્ટેજ, પ્રોજેક્ટર, TV સ્ક્રીન્સ, બાથરૂમ

85-87, BEML Road, Off Hunsur Road, Hootagalli, Mysuru, Karnataka 570018, India, Mysore

Silent Shores Resort & Spa is a venue that will make your wedding the best day in everyone's life. If you want to celebrate a wedding without any complications you definitely will do it at Silent Shores Resort & Spa!

ભોજનનો પ્રકાર: Multi-cuisine

ખાસ લક્ષણો: અગાશી, એર કન્ડીશનર, Wi-Fi / ઈન્ટરનેટ, સ્ટેજ, પ્રોજેક્ટર, TV સ્ક્રીન્સ, બાથરૂમ

વધુ 20 બતાવો