બેન્ક્વેટ હોલ

0

Hinkal Village, Hunsur Rd, Vijayanagar 4th Stage, Hinkal, Mysuru, Karnataka 570017, India

ભોજનનો પ્રકાર: Chinese cuisine, South Indian cuisine, North Indian cuisine, Tandoor cuisine

ખાસ લક્ષણો: એર કન્ડીશનર, Wi-Fi / ઈન્ટરનેટ, સ્ટેજ, પ્રોજેક્ટર, TV સ્ક્રીન્સ, બાથરૂમ

19/1 Ring Road, Bogadi, Mysuru, Karnataka 570026, India

GLN Convention Hall - wedding celebration in Mysore that will last forever in minds and hearts. Experience of grace, elegance and pure poetry of diligent service.

ભોજનનો પ્રકાર: Multi-cuisine

ખાસ લક્ષણો: એર કન્ડીશનર, Wi-Fi / ઈન્ટરનેટ, સ્ટેજ, પ્રોજેક્ટર, બાથરૂમ

986/624, Mysore-Hunsur Main Road, Hinkal, Near Aishwarya Petrol Bunk, Mysuru, Karnataka 570017, India

Hotel Le Ruchi The Prince is a perfect venue in Mysore for wedding functions in classical books style. Every guest will be delighted to see the beauty of this picturesque place!

ભોજનનો પ્રકાર: Multi-cuisine

ખાસ લક્ષણો: એર કન્ડીશનર, Wi-Fi / ઈન્ટરનેટ, સ્ટેજ, પ્રોજેક્ટર, TV સ્ક્રીન્સ, બાથરૂમ

6th Main Rd, Vani Vilas Mohalla, Mysuru, Karnataka 570002, India

ભોજનનો પ્રકાર: Multi-cuisine

ખાસ લક્ષણો: અગાશી, એર કન્ડીશનર, Wi-Fi / ઈન્ટરનેટ, સ્ટેજ, પ્રોજેક્ટર, TV સ્ક્રીન્સ, બાથરૂમ

વધુ 20 બતાવો