ಉಪಹಾರ ಗೃಹ

Hotel Siddhartha

ಸಸ್ಯಹಾರಿ ತಟ್ಟೆ ₹ 180 ಯಿಂದ

1 ಒಳಾಂಗಣ ಸ್ಥಳ|1 ಒಳಾಂಗಣ ಸ್ಥಳಗಳು 150 ಪಿಪಿಎಲ್

+91 98802 3 2055

Guest House Road Nazarbad, Mysuru, Karnataka 570010, India, Mysore
+91 98802 32055
+91 821 252 2888
reservation@hotelsiddharta.com
ಔತಣಕೂಟ ಸಭಾಂಗಣ