വേദി

Hotel Siddhartha

വെജ് പ്ലേറ്റ് മുതല്‍180₹

1 ഹാള്‍ 150 പിപിഎൽ

+91 98802 3 2055

Guest House Road Nazarbad, Mysuru, Karnataka 570010, India
+91 98802 32055
+91 821 252 2888
reservation@hotelsiddharta.com
ബാങ്ക്വെറ്റ് ഹാള്‍